fbpx


תרמו למפלגה

תודה רבה לך על נכונותך לתרום למפלגה

ניתן לתרום כל סכום, עד לסכום מירבי של 11,500 ₪ בשנה הנוכחית (מוגדרת שנת בחירות)

על-פי הנחיות המחוקק ניתן לתרום רק על-ידי העברה בנקאית מחשבון אדם פרטי לחשבון המפלגה.

להלן פרטי החשבון אליו תבוצע ההעברה:

שם מוטב – מפלגת זכויותינו בקולנו

בנק – מזרחי טפחות

סניף מרכזי – 423

חשבון – 229618

מטרת ההעברה – אחר

פירוט מטרת ההעברה – תרומה לישראליסט זכויותינו בקולנו

בסיום ההעברה שלח מייל עם הפרטים שלך (שם מלא, ת.ז., כתובת וטלפון), בצרוף העתק אישור התשלום, למייל Zkeinat@gmail.com

פרטי התרומה יפורסמו באתר האינטרנט של מבקר המדינה.

לבירורים: טלפון 0506506075 או במייל Zkeinat@gmail.com

פקס: 0773225318

בתודה ובהערכה

הצהרת התורם

  • ידוע לי כי בכפוף להוראות חוג המפלגות סכום התרומה המרבי למשק בית הוא 11,500 ש"ח לשנה שהיא שנת בחירות.

  • הנני אזרח/ית ישראל וגילי מעל 18 שנים.

  • אני ובני משפחתי הסמוכים על שולחני לא תרמנו בשנה זו סכום החורג מהמותר על פי חוק כולל תרומה זו.

  • אינני תורם בשם תאגיד או מטעמו.

  • ידוע לי ששמי כתורם יתפרסם באתר מבקר המדינה.

  • בתרומתי הריני מצהיר/ה כי כל הפרטים הרשומים לעיל נכונים.