fbpx

היערכות לזקנה

היערכות לזקנה

בניית תוכנית מדינית לסיוע במימון פתרונות מגורים לגיל השלישי.

הובלת מהלך רוחבי של הערכות מדינת ישראל להזדקנות האוכלוסייה והארכת תוחלת החיים – מבחינת שירותי הבריאות, דיור ופנסיה. בכלל זה:

  • הערכות לבעיית קרנות הפנסיה הצפויה לכלל אזרחי מדינת ישראל (המפץ האקטוארי) – בהובלת מהלכים מול הפיקוח על הביטוח ושוק ההון.
  • הערכות לגירעון ההולך וגדל בביטוח הלאומי והכנת תוכנית חירום מיידית  שתמנע השתלטות של האוצר והרווחה על כספי המוסד לביטוח לאומי.
  • יצירת תשתית קהילתית תומכת לשם הפגת הבדידות וליצירת בטחון אישי ורפואי במקום המגורים של בני גיל הזהב.
  • הובלת מהלך התחדשות עירונית עם הגנה לזכויות גיל הזהב ושילוב צרכיהם בתכנון הבנייה.
  • הגדלת היצע הדיור הציבורי המוגן לחסרי דירה או המתקיימים מקצבת זקנה עם השלמת הכנסה.
  • בניית תשתיות ייעוץ וטיפול ברמה המדינית לתהליכי הזדקנות האוכלוסייה. 
  • הקצאת תקציבים מדינית לתוכנית חומש סדורה להתמודדות עם האוכלוסייה המזדקנת.